Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kabotan
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viab4rt b4rt
Kabotan
Reposted fromFlau Flau viaamoniak amoniak
Kabotan
3454 525e
Reposted frommisza misza viadziewczynaszamana dziewczynaszamana
6648 3d5a
Reposted fromjsonp jsonp viaamoniak amoniak
Kabotan
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Kabotan

Line Rider - Mountain King

Reposted fromvolldost volldost viaamoniak amoniak
Kabotan
9895 9fde 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasomersby somersby
Kabotan
0146 2ab8 500
Reposted from3ch0 3ch0 viasomersby somersby
Kabotan
8138 5561
Kabotan
Kabotan
3140 a624
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaZircon Zircon
Kabotan
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles vialaloo laloo
3757 f2d7
Kabotan
5720 e636 500
Poezje vol.2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaamoniak amoniak
4351 31fe 500
Reposted fromIcyFeather IcyFeather
Kabotan
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatobecontinued tobecontinued
Kabotan
1001 f234 500
Reposted fromelegy elegy viaEvilDeath EvilDeath
Kabotan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl